Veröffentlicht in:
E.Melchior, E.Mentgen, R.Peltzer, R.Schmitt, J.Weiss (1987): Atlas der Brutvögel Luxemburgs. S. 333-335
 
Ortsregister     Index géographique    Geographical index
A
Abweiler 140
Altwies 126
Alzette(tal) 186, 190, 66, 64, 52, 130, 260, 298, 94, 112, 154, 92, 172, 164, 18, 19 
Aspelt 188, 194, 102, 290, 27, 30 
Asselborn 234 
Attert(tal) 274, 66, 64, 306, 130, 168, 54, 154, 172, 18
B
Bartringen 218, 194, 92
Basbellain (cf. Niederbesslingen)
Bascharage (cf. Niederkerschen)
Beckerich 68, 154
Beidweiler 102, 90, 30
Beles 160, 230, 132, 30
Belval-Metzerlach 160, 230
Belvaux (cf. Beles)
Berbourg (cf. Berburg)
Berburg 68, 90
Berdorf 309
Bergem 194, 102, 92
Bertrange (cf. Bartringen)
Besslingen (cf. Niederbesslingen)
Bettembourg (cf. Bettemburg)
Bettemburg 216, 194, 306, 98, 78, 292, 146, 60, 160, 144, 290, 230, 110, 92, 132, 148, 18, 19, 27, 30
Bisserwald 118 
Bivange (cf. Bivingen) 
Biver(bach) 130, 132, 30
Bivingen 194
Blees(tal) 172, 18
Bockholtz 162
Bourglinster 194,168
Bourscheid 136, 144
Bous 92, 27
Boxhorn 188, 30
Bridel 222, 136, 160, 94, 154, 27, 30
Brouch 298
Burden (cf. Bürden)
Bürden 54
Burmerange (cf. Bürmeringen)
Bürmeringen 260, 68, 148, 30
C
Cessingerbach 66, 3o6 
Chiers(tal) 66, 64, 172, 18, 19 
Christnach 100, 68 
Clemency (cf. Küntzig) 
Clerf 309, 138, 62, 11, 18, 30 
Clervaux (cf. Clerf) 
Clerve (cf. Clierf) 
Clierf(tal) 66, 272, 62, 18 
Colmar-Berg 260, 30 
Colpach 216, 102, 126, 30 
Colpach-Bas (cf. Niedercolpach) 
Consthum 308, 30 
Crauthem 194
D
Dasburg (BRD) 80
Diekirch 309, 94, 92, 90, 164, 148
Differdange (cf. Differdingen) 
Differdingen 160, 230, 30 
Dommeldange (cf. Dommeldingen) 
Dommeldingen 168 
Drauffelt 80
Dudelange (cf. Düdelingen) 
Düdelingen 194, 160, 150, 68, 148, 290, 140, 230, 126, 20, 30
E
Echternach 168, 60, 172, 11, 18, 27, 30
Echternach (Kanton) 309, 118
Echternach, See 52, 96, 50, 56, 19
Ehleringen 132
Ehnen 194, 172, 134
Eisch(tal) 274, 66, 64, 303, 130, 168, 54, 58, 172, 12, 18
Emerange (cf. Emeringen) 
Emeringen 246 
Eppeldorf 92, 30 
Ernz blanche (cf. Weisse Ernz) 
Ernz noire (cf. Schwarze Ernz) 
Ernzen 140 
Erpeldingen 92 
Esch-Alzette 194, 78, 302, 136, 130, 290, 166, 110, 160, 230, 196, 11, 18, 24, 27, 30 
Esch-Alzette, «Gaalgebierg» 194, 226, 216, 184, 292, 274, 236
Esch-Sauer (Stausee) 64, 54, 50, 18, 19, 27 
Esch-Sûre (lac) (cf. Esch-Sauer)
F
Fels 62, 30
Fentange (cf. Fentingen)
Fentingen 194, 166, 92
Filsdorf 260, 68
Foetz, «Kiemelbach» 186, 306, 102, 27
Folscheid 194, 154, 160, 30
Folschette (cf. Folscheid)
Frisange (cf. Frisingen)
Frisingen 188, 78, 30
G
Gander(tal) 130, 180, 172, 18 
Garnich 288, 12, 30 
Grevenmacher 194, 172, 30 
Grosbous 126, 27
H
Hachiville (cf. Helzingen)
Hamm 92, 30
Hautcharage (cf. Oberkerschen)
Hautes-Fagnes (Belgique) 274
Hellange (cf. Hellingen)
Hellingen 132, 30
Helzingen 60, 102, 27, 30
Herborn 305
Hinter Hasse! 102
Hobscheid 166
Holtz 126
Hosingen 162, 164, 30
Huncherange (cf. Hüncheringen)
Hüncheringen 290
Hunsdorf (cf. Hünsdorf)
Hünsdorf 188, 194, 102
Hupperdange (cf. Hüpperdingen)
Hüpperdingen 262
I
Imbringen 102, 30
J
Junglinster 68, 166, 92, 27, 30
K
Kahler 60
Kautenbach 308, 309, 162, 118, 30
Kayl 194, 160, 230, 92, 150
Kayl(tal) 168, 18
Kehlen 116, 30
Kleinbettingen 60, 148
Kockelscheuer 246, 290, 140, 27, 30
Ködingen, «Ködinger Bruch» 54, 102, 90, 27
Kopstal 136
Körich 82, 30
Korn(tal) (cf. Chiers)
Küntzig 148
L
Lamadelaine 194 
Larochette (cf. Fels)
Lellingen 136
Leudelange (cf. Leudelingen)
Leudelingen 140
Limpach 132
Linger 102
Livange (cf. Livingen)
Livingen 302
Lorraine (cf. Lothringen)
Lothringen (Frankr.) 216, 192, 66, 50, 70
Lultzhausen 106
Luxembourg (cf. Luxemburg)
Luxemburg 186, 66, 308, 305, 168, 170, 166, 110, 112, 148, 11, 14,18, 20, 21, 22, 24, 30 
Luxemburg, Stadtpark 216, 194, 274, 292, 232, 108, 236, 110, 222
M
Machtum 309
Mamer 136, 82, 92, 18, 30
Mamer(tal) 274, 66, 64, 306, 130, 168, 172, 18
Marienthal 309, 118
Marnach 92
Marscherwald 118
Martelange (cf. Martelingen)
Martelingen 66, 10
Mensdorf 102
Mersch 232, 166, 94, 112, 18, 30
Mertert 216, 290
Mertzig 136
Mess(tal) 66, 18
Metz (France) 216
Michelau 144, 30
Minette(gegend) 308, 162, 112, 164
Mondercange (cf. Monnerich)
Mondorf 194, 290, 236, 92, 11, 30
Monnerich 186, 146, 68, 144, 290, 234, 30
Mosel(tal) 302, 136, 98, 218, 224, 190, 192, 66, 64, 198, 308, 305, 52, 96, 130, 168, 272, 204, 242, 50, 56, 106, 180, 298, 140, 112, 172, 134, 126, 14, 18, 19, 22, 25, 24
Moselle (cf. Mosel)
Müllerthal 303, 30
N
Nennig (BRD) 50
Niederbesslingen 188, 308, 102, 166, 234, 100, 27
Niedercolpach 290, 27 
Niedercorn (cf. Niederkorn) 
Niederkerschen 92, 27, 30 
Niederkorn 194, 305, 92 
Nommern «Nommerlayen» 309, 30
O
Oberkerschen 194, 308, 304 
Oberkorn 132
Oetringen, Pleitringerhaff 158 
Our(tal) 188, 66, 303, 136, 130, 54, 272, 144, 290, 264, 94, 118, 172, 62, 18, 19, 24
P
Peppange (cf. Peppingen) 
Peppingen, «Laachegruef» 60 
Pétange (cf. Petingen) 
Petingen 194, 134 
Pissange (cf. Pissingen) 
Pissingen 92 
Pont-Misère 188, 27 
Prettange (cf. Prettingen) 
Prettingen 188 
Pulvermühl 309
R
Rambrouch 68
Reckange/Mess (cf. Reckingen/Mess)
Reckingen/Mess 136
Rédange (cf. Redingen)
Redingen 126, 18, 30
Redingen (Kanton) 302, 260, 164
Remerschen, Baggerweiher 226, 268, 186, 190, 192, 307, 302, 98, 52, 150, 96, 130, 54, 60, 160, 50, 56, 290, 166, 58, 154, 234, 90, 148, 19, 27
Remich 302, 148, 18, 24, 30
Rippweiler 80, 234
Rodange (cf. Rodingen)
Rodingen 194, 160, 186, 60, 20, 30
Roedgen 126, 30
Rollingen (cf. Lamadelaine)
Rollingen (Mersch) 118
Roodt 290
Roodt/Syr 136, 18, 30
Röserbann 186, 260, 102, 58, 234, 92, 19, 27
Rosport 216, 50, 19, 27, 30
Roth (BRD) 290, 30
Rumelange (cf. Rümelingen)
Rümelingen 194, 292, 160, 30
S
Saarlouis (BRD) 305
Saeul 136, 208
Sauer(tal) 218, 190, 66, 64, 308, 303, 309, 136, 122, 98, 52, 130, 168, 54, 272, 50, 180, 298, 58, 94, 172, 90, 134, 62, 12, 14, 19, 22 
Schengen 302, 136, 98, 186, 168, 30 
Schifflange (cf. Schifflingen) 
Schifflingen 194, 302, 130, 160, 230, 92, 222, 150, 30 
Schifflingen, «Brill» 226, 184, 186, 307, 302, 304, 52, 96, 60, 102, 290, 94, 90, 27 
Schlindermanderscheid 118 
Schoenfels 124, 30 
Schouweiler 305
Schwarze Ernz 66, 64, 136, 130, 172, 164, 18 
Schwebsingen 302, 150, 60
Schweich 90
Senningerberg 136
Septfontaines (cf. Simmern)
Simmern 194, 30
Soleuvre (cf. Zolver)
Stadtbredimus 168, 27, 30
Stegen 92
Steinfort 68, 154, 30
Steinsel 194
Stolzembourg (cf. Stolzemburg)
Stolzemburg 50, 290, 27, 30
Strassen 148
Sûre (cf. Sauer)
Syr(tal) 218, 190, 66, 308, 309, 136, 130, 168, 180, 172, 164, 18 
T
Tétange (cf. Tetingen) 
Tetingen 194, 160, 230, 132 
Trêves ( cf. Trier) 
Trier (BRD) 66, 305, 50, 148, 24 
Troine (cf. Trotten) 
Troisvierges (cf. Ulflingen) 
Trotten 100, 166, 164, 30
U
Uebersyren 304, 156, 102, 27 
Ulflingen 218, 166, 27 
Useldange (cf. Useldingen) 
Useldingen 112, 92, 30
V
Vianden 309, 136, 246, 118, 134, 64, 50, 10, 11, 18, 19, 24, 27
W
Walferdange (cf. Walferdingen)
Walferdingen 298
Wark(tal) 130, 168, 172, 18
Wasserbillig 172, 148, 30
Wecker 130, 168, 298
Weidingen 144, 30
Weiler 188, 60, 102, 94, 27
Weisse Ernz 66, 64, 136, 130, 172, 164
Wiltz 80, 11, 18, 24
Wiltz (Kanton) 304 
Wiltz(tal) 130, 272, 62, 18 
Wilwerwiltz 262
Winseler 144, 30 
Wintrange (cf. Wintringen) 
Wintringen (cf. Remerschen)
Z
Zolver 132, 12

L N V LHaus vun der Natur Kräizhaff, route de Luxembourg, L-1899 Kockelscheuer
Tel. 29 04 04 - Fax. 29 05 04 - Email: secretary@luxnatur.lu - Web: http://www.luxnatur.lu