Stiftung Hëllef fir d'Natur

Heckenbarometer der Aktion 100 km Hecken
(Stand Januar 2002: ca 34 km)HFN  Haus vun der Natur Kräizhaff, route de Luxembourg, L-1899 Kockelscheuer
Tel. 29 04 04 - Fax. 29 05 04 - Email: secretary@luxnatur.lu - Web: http://www.luxnatur.lu