Haus vun der Natur asbl  -  Naturschutzzenter Lëtzebuerg

Naturschutzstudien

Naturschutzorientierte Studien werden hierzulande gemacht von
Links zu Seiten mit Naturschutzstudien
Ministère de l'Environnement, Service conservation de la nature
Musée national d'histoire naturelle de Luxembourg
Centre de Recherche Scientifique du Musée national d'histoire naturelle de Luxembourg
Centre de Recherche Public Gabriel Lippmann, CREBS
Lëtzebuerger Natur- a Vulleschutzliga, asbl
EFOR, ingénieurs-conseils
Faune-Flore, Stiftung

Biologische Station Westen
Fonds national de la recherche
ersa ERSA ingénieurs-conseils


 Haus vun der Natur Kräizhaff, route de Luxembourg, L-1899 Kockelscheuer
Tel. 29 04 04 - Fax. 29 05 04 - Email: secretary@luxnatur.lu - Web: http://www.luxnatur.lu