Landschaft schmaacht
Eine Kampagne der Lëtzebuerger Natur- a Vulleschutzliga
Die Kampagne
Das Seminar
5% Ökolandbau in 5 Jahren
Wege zu einer fairen, regionalen und biologischen Nahrungsmittelproduktion
Material
Adressen + Links
Labels in Luxemburg 
News

Mit der finanziellen Unterstützung des Umweltministeriums


Partner der Kampagne Landschaft schmaacht
Stiftung Hëllef fir d'Natur, Baurenallianz, Baureninitiativ fir d'Eislék, BIOG, BIOGROS, Chambre de l'Agriculture, Fräie Lëtzebuerger Bauereverband, Haus vun der Natur, Horesca, Lëtzebuerger Jongbauer- Jongwënzer- Landjugend, Ligue Luxembourgeoise au Coin de Terre et du Foyer, NATURA, NATURATA, Naturpark Uewersauer, TransFair, Veräin fir biologesch-dynamesch Landwirtschaft Lëtzebuerg, Verénégung fir biologesche Landbau Lëtzebuerg, Union Luxembourgeoise des Consommateurs

Unter der Schirmherrschaft des Umweltministers Ch. Goerens und des Landwirtschaftsministers Fernand Boden.


L N V L  Haus vun der Natur Kräizhaff, route de Luxembourg, L-1899 Kockelscheuer
Tel. 29 04 04 - Fax. 29 05 04 - Email: secretary@luxnatur.lu - Web: http://www.luxnatur.lu